นะเมตตา

นะเมตตา ผลบำเพ็ญ เพียรทีละเล็ก เพียรทีละน้อย เพียรบ่อยๆ เป็นอนันตเพียร ขออานิสงส์ทั้งหมดเริ่มต้นตั้งแต่ผลบำเพ็ญเพียรเมตตาภาวนา สร้างอานิสงส์ ผลบุญทั้งหมดน้อยใหญ่ ขอให้มารวมเป็นหนึ่ง เกิดอานุภาพ อภิญญาอภินิหารเมตตา ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าตั้งมั่นอยู่ในความปรารถนาดี โปรดให้ความเมตตาประทานให้ข้าพระพุทธ เจ้าที่ตั้งจิตขอให้ฤทธิ์อำนาจนั้น จงมากำจัดความทุกข์และความเสื่อมที่มีอยู่ในร่างกาย รูปนาม สังขาร อวัยวะทุกส่วน โรคาพยาธิทั้งหลายที่มีอยู่ในร่างกายให้ละลาย จางหายคลายหนีหมดไปเป็นความว่างเปล่า ยังมีไว้แต่ความดี

สิริธิติมะติเตโช ชะยะสิทธิ มะหิทธิมะหาคุณา ปะริมิตะ ปุญญาธิการัสสะ สัพพันตะรายะ นิวาระณะ สะมัตตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ สะตัสพุท สัมมาสัมโต อะระหะโต วะคะพะ สะตัสโมนะ

ตั้งจิตให้เป็นหนึ่ง คือ กระบอกไฟฉาย คือเป็นตัวเรา ถ่านไฟฉายนั้น คือ ดวงธรรม ฤทธิ์อำนาจ อานุภาพอภิญญาที่เราได้มา เรารู้ได้ในกิริยาอานุภาพที่เกิด ที่รู้ได้ ที่เข้าใจในผลทานและ ผลบำเพ็ญเพียรมาหล่อหลอมเข้าเป็นหนึ่ง ถ้าจะกล่าวในผลอานิสงส์ของผลทานและผลแห่งความรู้สึกของดวงลมหายใจเข้าและออก

จิตของเรา คือ หัวเทียน, ความรู้สึกทั้งหมด คือ มือกดสวิทช์, อานุภาพ ฤทธิ์อำนาจทั้งหมดก็ส่งไปหัวเทียนแจ้งสว่าง คือ ฤทธิ์อำนาจอานุภาพของผลบำเพ็ญเพียรหล่อหลอมเข้าเป็นหนึ่ง ดวงธรรมจึงได้ให้ผลคือความสว่างไปดับความมืดให้หมดไป ยังเหลือไว้แต่ความว่าง คือ ความแจ้งความดี, ความมืดความชั่ว คือ ทุกข์โทษภัย อัปรีย์จัญไรอันเป็นอวิชชา ละลายสูญหาย ยังเหลือไว้แต่ความแจ้งสว่าง อันเป็นความที่เราได้ทำมาแต่เล็กแต่น้อย จึงได้เกิดมรรคเกิดผล ได้มาความสำเร็จที่รู้เห็นอยู่นี้ ด้วยปัญญารับรู้และเข้าใจเต็มเปี่ยมด้วยอานุภาพ สันติสุข ปิติ เมื่อใดจิตดับแล้ว สิ่งที่เราปรารถนาและตั้งใจไว้ ก็ได้ไปเสวยสุขคือนิพพานนั้นแล ไม่ต้องสงสัย ถ้วนถี่ มีแต่ความสมบูรณ์ จึงได้น้อมมอบไว้ เป็นอานิสงส์ของอภิญญา สาธุ

ดวงธรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เดือน 09 ปี พ.ศ.2559 เวลา 05.00 โมงเช้า ตรงกับวันอาทิตย์ จึงได้น้อมจิตอาราธนา มาเขียนบันทึกไว้ เพื่อท่านผู้ที่มีดวงจิตตั้งมั่น อยู่ในจินตนาการ วิวัฒนา เจริญตามเบื้องพระยุคลบาทแห่งพระพุทธศาสนา ของพระองค์ พอที่จะได้อ่านได้ฟังกัน

ถ้าหากว่าไม่สมบูรณ์ ถ้วนถี่ สิ่งหนึ่งประการใด ขอพระองค์โปรดเมตตา อภัยด้วย พร้อมพระอริยสงฆ์ สมมุติสงฆ์ พระอรหันตสี่เหล่า พระเถรานุเถระ พุทธมามะกะ ผู้อ่าน ผู้เพียรปฏิบัติธรรม โมทนาและอภัยด้วย แต่เราไม่ได้มีเจตนาเอามาโอ้อวดท่านว่า เป็นผู้รู้หลาย หรือเอามาสอนท่าน ผู้ที่รู้แล้ว เพราะหลวงตาบำเพ็ญเพียร เรียนรู้มาน้อย จึงได้กราบคารวะดวงธรรมแห่งพระองค์

เอหิ เอหิ นะมัชเฌหิ ประริตติตัง
เขียนตามถวายหลวงตาผ่าน SKYPE วันที่ 24 เดือน 09 ปี พ.ศ. 2559 โดยพ่อออก สะหมอน มณีวงศ์ ที่ California USA
เขียนภาษาไทย ถวายหลวงตา ผ่าน SKYPE วันที่ 16 เดือน 11 ปี พ.ศ. 2559 โดย ศยาไรวินท์ กาญจนพันธกุล